Hus & Trädgårdsservice Ek Sofia Ab dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Hus & Trädgårdsservice behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Hus & Trädgårdsservice är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter samlas in

Hus & Trädgårdsservice behandlar främst personuppgifter om kunder, kontakter, leverantörer och anställda för att kunna uppfylla syftet med företaget, städ- och trädgårdsservice. Personuppgifterna förmedlas direkt eller indirekt när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats, i vissa fall kan uppgifter fås från myndigheter. 

Uppgifter som vanligtvis behandlas är person- och kontaktinformation som namn, telefonnummer, e-post och adress. Ibland kan personnummer behövas för att fastställa identitet och bankinformation för återbetalning. Om du söker en tjänst hos oss kan ytterligare personuppgifter behandlas. Andra uppgifter som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Hus & Trädgårdsservice på sociala medier och på webbplatsen, såsom IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Hus & Trädgårdsservice behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera tjänst och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Hus & Trädgårdsservice följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Hus & Trädgårdsservice kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Hus & Trädgårdsservice verksamhet. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Hus & Trädgårdsservice behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Hus & Trädgårdsservice sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Hus & Trädgårdsservice skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Hus & Trädgårdsservice behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Hus & Trädgårdsservice personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige
Hus- & Trädgårdsservice Ek Sofia Ab (2344655-8)

Tel. 040 542 2283
E-post: sofia.ek [at] hus-tradgardsservice.fi

Besöksadress och postadress:
Närpesvägen 32,
64200 Närpes

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 31.05.2018